Mountbolus N.S,  Mountbolus, Tullamore, Co Offaly. Tel: 057 9354946